Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Tarnowa, Dział prawny miesięcznika WSPÓLNOTA, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Fundacja Helsińska, Zespół prawników UMT (na ręce p. Beaty Baran) 

Szanowni Państwo,

Jako że w (symbolicznym) dniu 13 grudnia 2018 otrzymałem informację od z-cy dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej, p. Lucyny Bielatowicz, która podlega dyrektorowi tego wydziału, a ten bezpośrednio Prezydentowi Miasta, iż umieszczone wcześniej na moją prośbę na stronie miasta, w zakładce Komisja Kultury, której jestem przewodniczącym, informacje dotyczące prac tej komisji, tj.:

1.   Relacja z pierwszego, merytorycznego posiedzenia komisji (w tym relacja filmowa),

2.   Propozycje komisji do budżetu miasta na rok 2019,

3.   Propozycja planu pracy komisji z prośbą do radnych innych komisji i mieszkańców o opinię i ewentualnie inne propozycje do tegoż programu zostały usunięte na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej, p. Jakuba Kwaśnego, pragnę spytać, czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 21 a Ustawy o samorządzie gminnym? 

W mojej ocenie jest to nie tylko bezprawna ingerencja (o charakterze cenzury) przewodniczącego Rady Miejskiej w pracę jednej z komisji, ale także próba uniemożliwienia radnym konsultacji społecznych, np. poznania ich opinii na temat propozycji komisji kultury do planu jej pracy oraz do budżetu, a także prezentacja dotychczasowego działania komisji na stronie Miasta Tarnowa.    

Według mojej oceny ingerencja p. Kwaśnego nie jest zgodna z duchem i literą zapisów artykułu 21 a w/w ustawy, gdyż: 

1.   wydał polecenie pracownikowi urzędu miasta podległemu dyrektorowi wydziału, który bezpośrednio podlega prezydentowi miasta,

2.   wydał polecenie mające charakter cenzury (a nawet PRL-owskiego RES-u), a dotyczące informacji na stronie miasta, która jest redagowana przez urzędników nie podlegających mu,

3.   wydał polecenie ograniczające prawo obywateli do dostępu do informacji publicznej, gwałcące także prawo prasowe,

4.   wydał polecenie nie mające w tym momencie nic wspólnego „z realizacją swoich obowiązków”, gdyż nie należy do jego obowiązków redagowanie strony miasta Tarnowa,

5.   wydał polecenie pracownikowi urzędu gminy, nie wykonującemu zadania organizacyjnego, prawnego lub innego, związanego z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych, lecz związanego z jego innymi obowiązkami, w tym przypadku z redagowaniem i nadzorem nad stroną miasta Tarnowa,

6.   wydał polecenie usunięcia ze strony miasta Tarnowa uchwalonych przez Komisję Kultury… propozycji do budżetu i planu pracy oraz sprawozdania z wykonanej już przez nią pracy. 

Będę wdzięczny, gdy zechcecie Państwo wydać swoją opinię na temat tego działania przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa zarówno w kontekście art. 21 a w/w Ustawy, jak i zapisów ustaw oraz Konstytucji odnoszących się do prawa radnego do wykonywania mandatu i obywateli do dostępu do informacji publicznych. 

Z poważaniem 

Dr Marek Ciesielczyk - radny, tel. 601 255 849 ,   dr.ciesielczyk@gmail.com

Tarnów, 14 grudnia 2018


Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich:

cenzura w Tarnowiejpg


--------------------------------------------------------------------

Oto trzy zdjęte ze strony miasta Tarnowa - na polecenie Jakuba Kwaśnego - materiały dotyczące działalności Komisji Kultury:

1.  Kultura w służbie promocji i rozwoju Tarnowa

Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie

26 listopada 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie. Już wcześniej, na pierwszej sesji Rady Miejskiej przewodniczącym komisji wybrany został dr Marek Ciesielczyk. Na posiedzeniu komisji zastępcą przewodniczącego została wybrana radna Agnieszka Danielewicz. 

W pierwszym posiedzeniu komisji – oczywiście oprócz jej członków (Marka Ciesielczyka, Agnieszki Danielewicz, Krystyny Mierzejewskiej, Kingi Klepackiej i Krzysztofa Janasa) wzięli udział zaproszeni goście: Zastępca Prezydenta Tarnowa Piotr Augustyński, Dyrektor Wydziału Kultury UMT – Marcin Sobczyk, Dyrektor Teatru – Rafał Balawejder, Dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury – Tomasz Kapturkiewicz, Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych – Ewa Łączyńska – Widz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Ewa Stańczyk, Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji – Marcin Pałach, Prezes Zarządu Fundacji im. Hetmana Tarnowskiego – Tomasz Kita oraz Przewodniczący Rady Fundacji – Antoni Barwacz, Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej – Maria Zawada – Bilik, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego – Agnieszka Batko oraz przedstawiciele niemiejskich instytucji kultury: Dyrektor Centrum Sztuki Mościce – Agnieszka Kawa  i Dyrektor Muzeum Okręgowego – Andrzej Szpunar. 

Dr Ciesielczyk przedstawił koncepcję zintensyfikowania działań tarnowskich instytucji kultury, które mogłyby przyczynić się do bardziej skutecznej promocji miasta, prowadzącej do szybszego rozwoju. Skoordynowane działania w sferze kultury miałyby stać się narzędziem w akcjach promocyjnych. Przedstawione zostały zarówno działania bieżące oraz potrzeby finansowe tarnowskich instytucji kultury (co będzie oczywiście podstawą sformułowania przez Komisję Kultury wniosków modyfikujących projekt budżetu na rok 2019) jak i cele strategiczne, których realizacja rozłożona musi zostać na następne lata, np. rotunda dla Panoramy siedmiogrodzkiej, zmiana sposobu negocjacji z rodziną Sanguszków, prowadząca do pozyskania przez Tarnów faktycznego prawa własności do Góry św. Marcina, co umożliwi rozpoczęcie starań o odbudowę zamku, przeanalizowanie możliwości odbudowy synagogi ze środków zewnętrznych. Pojawił się także temat budowy kompleksu hotelowo-kongresowego oraz nowej biblioteki miejskiej. Zwrócono także uwagę na możliwość bardziej intensywnego wykorzystania faktu pobytu w Tarnowie Symona Petlury i rządu ukraińskiego w stosunkach Tarnowa z partnerami ukraińskimi.

Zastanawiano się także nad sensem i możliwością zmiany formuły dotychczasowych imprez organizowanych w Tarnowie oraz stworzeniem całkiem nowych, oryginalnych projektów, które mogłyby być z jednej strony atrakcyjną ofertę kulturalną dla mieszkańców Tarnowa, z drugiej zaś - skuteczniej promować Tarnów w Polsce i na świecie. Przewodniczący Ciesielczyk, przypominając ofertę Polonii amerykańskiej (po pierwszym Forum Gospodarczym Polonii Świata w Tarnowie), która ufundowała  2-tygodniowy pobyt na Florydzie dla trzech najlepszych uczniów tarnowskich, zaproponował Fundacji im. Hetmana Tarnowskiego wspólne działania zmierzające do stworzenia funduszu nagród im. Jana Głuszaka Dagaramy dla wyjątkowo uzdolnionych młodych twórców tarnowskich oraz uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce. Środki finansowe oraz darowizny rzeczone miałyby pochodzić od sponsorów, a nie z budżetu miasta. Zapowiedziano także kontynuację współpracy organizatorów Tarnowskiej Nagrody Filmowej oraz Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles, której finałem miałoby być pozyskanie producentów filmowych z USA, mających zamiar realizować swe filmy w naszym regionie. Komisja Kultury jest otwarta na inne propozycje działania, które prosimy przesyłać na adres mailowy: dr.ciesielczyk@gmail.com   tel. 601 255 849 Tutaj relacja filmowa, przedstawiająca fragmenty pierwszego posiedzenia Komisji Kultury:  https://www.youtube.com/watch?v=2R-vdQOPgXQ&t=26s

----------------------------------------------

2. Plan pracy Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie na rok 2019
(posiedzenia wtorki przed sesją, o godz. 16:00)
     

1.  Wyjątkowo w czwartek, 6 grudnia 2018, wyjątkowo o godz. 14:00  

1.     Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019 

2.     Sformułowanie wniosków Komisji do projektu budżetu na rok 2019 

3.     Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych 

4.     Sprawy bieżące i wolne wnioski     

2. Wtorek, 29 stycznia 2019, godz. 16:00              

1. Analiza kalendarza imprez kulturalnych w 2019 roku pod kątem ich wykorzystania promocyjnego – zaproszony gość Dyrektor Wydziału Kultury – Marcin Sobczyk, Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej – Maria Zawada-Bilik, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego – Agnieszka Batko, Dyrektor BWA – Ewa Łączyńska-Widz.

2. Organizacja (finansowanego przez sponsora zewnętrznego) wykładu profesora Kazimierza Brauna z uniwersytetu w Buffalo na temat roli wydarzeń w Tarnowie w listopadzie 1918 roku w historii Polski – w Tarnowskim Centrum Kultury w marcu lub kwietniu -   zaproszony gość – Dyrektor TCK – Tomasz Kapturkiewicz

 3. Współpraca między Tarnowską Nagrodą Filmową i Festiwalem Filmów Polskich w Los Angeles – zaproszeni goście – Dyrektor TCK Tomasz Kapturkiewicz oraz Dyrektor TNF - Anna Grygiel 

4. Przygotowanie wystawy plakatów z TNF, która będzie prezentowana w Los Angeles oraz na trenie całej Polski i Europy, analiza możliwości pozyskania sponsorów zewnętrznych.

 5. Przygotowania do publikacji książki na temat Jana Głuszaka Dagaramy – zaproszony gość – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tarnowie – Ewa Stańczyk. 

6. Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski    

3. Wtorek, 26 lutego 2019, godz. 16:00   

1. Analiza możliwości budowy rotundy dla Panoramy siedmiogrodzkiej – zaproszeni goście: Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Andrzej Szpunar, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posłowie RP i senator RP z okręgu tarnowskiego 

2. Zapoznanie się ze stanem przygotowań do powstania Izby Pamięci przy ul. Urszulańskiej 18 oraz możliwościami dofinansowania projektu ze środków MKiDN – zaproszony gość – Prezydent Roman Ciepiela

3. Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski    

4. Wtorek. 26 marca 2019, godz. 16:00  

1. Dyskusja z udziałem Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie, Andrzeja Cetery oraz Kierownika Referatu Krajobrazu Miasta i przedstawicieli innych służb miejskich na temat ochrony zabytków i podniesienia poziomu estetyki reklam w mieście. 

2. Analiza możliwości pozasądowego porozumienia z rodziną Sanguszków (przy pomocy Polonii brazylijskiej) i uzyskania przez miasto prawa własności do Góry św. Marcina – zaproszony gość: Prezydent Roman Ciepiela oraz pełnomocnik rodziny Sanguszków.

3. Dyskusja na temat możliwości odbudowy zamku na Górze św. Marcina – zaproszeni goście - przedstawiciele stowarzyszenia Zamek Tarnowski. 

4. Zapoznanie się ze stanem realizacji projektu Park Niepodległości Miasta Tarnowa im. Księcia Romana Sanguszki Sybiraka z 1831 r. na Górze św. Marcina – zaproszony gość – przedstawiciel Wydziału Infrastruktury Miejskiej oraz Bogusław Niemiec, autor koncepcji bramy parku.

5. Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.    

5. Wtorek, 23 kwietnia 2019, godz. 16:00   

1.     Inicjatywa Komisji Kultury i Ochrony Zabytków utworzenia nowej Nagrody im. Jana Głuszaka Dagaramy dla utalentowanych młodych twórców tarnowskich oraz wyjątkowo uzdolnionych uczniów - we współpracy z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego – zaproszony gość – Prezes Zarządu Fundacji – Tomasz Kita. 

2.     Stworzenie stałej wystawy lalek oraz żelazek w Tarnowie – zaproszeni goście – tarnowscy kolekcjonerzy lalek i żelazek oraz Prezydent Roman Ciepiela. 

3.     Omówienie stanu przygotowań do Tarnowskiej Nagrody Filmowej oraz współpracy z Festiwalem Filmów Polskich w Los Angeles – zaproszony gość – Dyrektor TNF – Anna Grygiel.

4.     Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych. 

5.     Sprawy bieżące i wolne wnioski.    

6. Wtorek, 28 maja 2019, godz. 16:00  

1.  Propozycja KKiOZ wpisania do programu TVP INFO w ramach programu regionalnego Telewizji Kraków 10-15-minutowej, cotygodniowej Kroniki Tarnowskiej – zaproszeni goście – Prezydent Roman Ciepiela, Dyrektor krakowskiego ośrodka TVP i redaktor TVP Kraków Paweł Sroka. 

2.  Zapoznanie się ze stanem przygotowań do odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tarnowie – zaproszony gość Prezydent Roman Ciepiela 

3.  Omówienie stanu przygotowań organizacyjnych i programu kolejnego Forum Gospodarczego Polonii Świata w kontekście działań tarnowskich instytucji kultury i promocji miasta.

4.  Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych.

5.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

7. Wtorek, 18 lub 25 czerwca 2018 (zadecydują członkowie Komisji), godz. 16:00 

1.  Omówienie działalności Teatru Tarnowskiego w sezonie 2018/2019 oraz planów repertuarowych w kolejnym sezonie, a także stanu przygotowań do kolejnej TALII – zaproszeni goście – Dyrektor Naczelny Teatru – Rafał Balawejder oraz Dyrektor artystyczny – Marcin Hycnar.

2.  Oferta kulturalna miasta w czasie wakacji. 

3.  Dyskusja z udziałem przedstawicieli wszystkich rad osiedli tarnowskich na temat oferty instytucji kultury w Tarnowie oraz informacje na temat Osiedlowego Domu Kultury na os. Westerplatte. 

4.  Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych.

5.  Sprawy bieżące i wolne wnioski    

8. Wtorek, 24 września 2019, godz. 16:00  

 1.  Możliwości odbudowy synagogi tarnowskiej przy pomocy środków zewnętrznych – zaproszeni goście – Prezydent Roman Ciepiela oraz Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Andrzej Szpunar. 

2.  Czy możliwa i sensowna jest budowa nowej biblioteki miejskiej? – zaproszeni goście – Prezydent Roman Ciepiela i Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tarnowie – Ewa Stańczyk

3.  Stan przygotowań do promocji Tarnowa w czasie Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles – zaproszeni goście – pp. Marcin Sobczyk, Tomasz Kapturkiewicz, Anna Grygiel.

4.  Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych

5.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.    

9.  Wtorek, 29 października 2019, godz. 16:00  

1.  Wnioski KKiOZ do projektu budżetu miasta – zaproszeni goście – przedstawiciele wszystkich miejskich instytucji kultury w Tarnowie 

2.  Czy w Tarnowie potrzebne jest centrum kongresowo-hotelowe? – dyskusja – zaproszeni goście – Prezydent Roman Ciepiela i przedstawiciele wszystkich instytucji kultury w Tarnowie. 

3.  Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych. 

4.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.     

10.  Wtorek, 26 listopada 2019, godz. 16:00  

1.  Dyskusja na temat wniosków do projektu budżetu miasta – ciąg dalszy – zaproszony gość Skarbnik Miasta – Sławomir Kolasiński 

2.  Analiza porównawcza finansowania instytucji kultury w Tarnowie i innych, porównywalnych miastach – z udziałem Skarbnika Miasta i Prezydenta Romana Ciepieli.

3.  Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych. 

4.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.    

11.   Wtorek, 17 grudnia 2019, godz. 16:00  

1.  Podsumowanie działalności KKiOZ w roku 2019. 

2.  Dyskusja na temat planu pracy komisji w roku 2020.

3.  Analiza efektów promocyjnych działań tarnowskich instytucji kultury. 

4.  Opiniowanie ewentualnych materiałów sesyjnych. 

5.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Czekamy na inne propozycje oraz korekty planu pracy KKiOZ – proszę przesyłać na adres: dr.ciesielczyk@gmail.com

----------------------------------------------

 Tarnów, 6 grudnia 2018


3. Wnioski Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Tarnowie do projektu budżetu na rok 2019 

1.     25 tysięcy złotych – dla Tarnowskiego Centrum Kultury, dla Tarnowskiej Nagrody Filmowej (TNF), przygotowanie ruchomej wystawy ponad 20 plakatów Tarnowskiej Nagrody Filmowej, których autorami są wybitni polscy artyści. Wystawa byłaby prezentowana w całej Polsce i Europie oraz na Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles. 

z działu 758, rozdziału 75818, paragrafu 4810 – REZERWA OGÓLNA  

do działu 921, rozdziału 92113, paragrafu 2800 (Kultura – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.)  

2.     30 tysięcy złotych – dodatkowa dotacja dla Wydziału Komunikacji Społecznej na działania promocyjne związane z Festiwalem Filmów Polskich w Los Angeles – w ramach współpracy z nim TNF. 

z działu 758, rozdziału 75818, paragrafu 4810  - REZERWA OGÓLNA  

do 750 / 75075 / 4300   (Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Zakup usług pozostałych) 

3.     8 tysięcy złotych – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – publikacja pierwszej książki o Janie Głuszaku Dagaramie w języku polskim i angielskim równocześnie. 

z działu 758, rozdziału 75818, paragrafu 4810 - REZERWA OGÓLNA  

do 921 / 92116 / 2800 (Biblioteki -  Docelowa dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) 

4.     100 tysięcy złotych – dla Tarnowskiego Teatru - konieczne dodatkowe wyposażenie 

z działu 852, rozdziału 85295, paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Brodzińskiego)  

do 921 / 92106 / 6050  /lub 6220/  (Teatry – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) 

5.     100 tysięcy złotych dla TCK – na częściowe zadaszenie amfiteatru 

z działu 852, rozdziału 85295, paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Brodzińskiego)  

do 921 / 92113 / 6220 (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.) 

6.     225 tysięcy złotych – dla Fundacji im. Hetmana Tarnowskiego – brakująca kwota na remont kamienicy fundacji przy Wielkie Schody 3 

z działu 758, rozdziału 75818, paragrafu 4810 - REZERWA OGÓLNA lub Brodzińskiego (patrz pkt 4)

do 921 / 921120 / 2360 (ochrona zabytków – dot. celowe) 

7.     60 tysięcy złotych – organizacja 4. Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie. 

z działu 758, rozdziału 75818, paragrafu 4810 - REZERWA OGÓLNA

do 750 / 75075 / 4300   (Promocja samorządu terytorialnego – Zakup usług pozostałych) 

Razem nasze poprawki do budżetu stanowią kwotę 548 tys. zł.


Wszystkie wnioski Komisji Kultury zostały uwzględnione w budżecie miasta na rok 2019 !

-----------------------------------------

Tarnów, 19 grudnia 2018

Sz. P. dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich,   biurorzecznika@brpo.gov.pl
Szanowny Panie,

Na podstawie art. 80 Konstytucji RP – zwracamy się z wnioskiem o pomoc w ochronie naszych wolności i praw naruszonych – w naszej ocenie - przez sprzeczność art. 21 a  Ustawy o samorządzie gminnym z art. 31.2 oraz art. 165.2 i art. 169. 1 i 4 Konstytucji RP, a także poprzez naruszenie przez art. 20.6 Ustawy o samorządzie gminnym art. 32. 1 i 2 Konstytucji oraz przez naruszenie decyzjami Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, p. Jakuba Kwaśnego, opisanymi we wcześniejszych pismach radnego Marka Ciesielczyka - art. 51.3, art. 54.1 i 2 oraz art. 61.1 i 2. Wprowadzony do Ustawy o samorządzie gminnym artykuł 21a, który zakłada, iż „przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników… urzędu gminy (wykonujących) zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych”,  w praktyce może prowadzić do dwuwładzy w urzędzie gminy, a nawet chaosu i anarchii. Narusza on ustawowo określony charakter pracy wójta, burmistrza czy prezydenta jako kierownika urzędu gminy, a tym samym może zmuszać pracowników urzędu gminy do czynienia tego, czego nie nakazuje im prawo (w tym przypadku prawo pracy i regulamin urzędu gminy, definiujące wójta, burmistrza czy prezydenta jako faktycznego zwierzchnika służbowego). Naruszony jest tym samym art. 31.2 Konstytucji.

Można także przyjąć, iż w tym przypadku naruszona jest samodzielność jednego z organów jednostki samorządu terytorialnego, a więc samodzielność samej jednostki, która – jak wiadomo – podlega ochronie sądowej, naruszony tym samym jest art. 165.2 Konstytucji.     Ograniczona jest zatem możliwość sprawnego wykonywania zadań jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem organu wykonawczego, czyli naruszony jest art. 169. 1, a także art. 169.4, gdyż organ stanowiący ma wyraźnie ograniczone możliwości określania ustroju wewnętrznego jednostki samorządu terytorialnego.

Z kolei - także niedawno wprowadzony do Ustawy o samorządzie gminnym - art. 20.6, ograniczający ilość projektów uchwał klubu radnych do jednego na każdą sesję rady gminy, sprawia, iż takowy klub radnych nie jest traktowany podobnie jak inne podmioty, mające większe prawo do zgłaszania projektów uchwał, czyli de facto klub radnych jest w tym przypadku po prostu dyskryminowany, co narusza w sposób oczywisty art. 32. 1 i 2 Konstytucji RP. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Kwaśny nie wyrażając zgody na nagrywanie i zamieszczanie na stronie Miasta Tarnowa za pomocą sprzętu Urzędu Miasta Tarnowa relacji filmowych z przebiegu Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz wydając pracownikowi Urzędu Miasta – Zastępcy Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej - polecenie usunięcia ze strony Urzędu Miasta treści zaakceptowanych wcześniej przez tegoż pracownika, odpowiedzialnego za tę stronę – tj. relacji filmowej z posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków, przyjętego przez tę Komisję projektu planu pracy na rok 2019 oraz przyjętych przez Komisję propozycji poprawek do budżetu miasta na rok 2019, a także apelu do radnych i mieszkańców miasta o kierowanie do Komisji innych propozycji – naruszył – naszym zdaniem – nie tylko szereg zapisów Ustawy o samorządzie gminnym, ale także art. 51.3 Konstytucji RP, gdyż uniemożliwił tym samym mieszkańcom miasta dostęp do informacji dotyczących pracy jednej z komisji Rady Miejskiej, artykuł 54. 1 i 2, gdyż ograniczył wolność przekazu informacji oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, nie zdając sobie zapewne sprawy, iż - jak mówi zapis konstytucyjny - „Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane” (strona internetowa według obowiązującego prawa jest rodzajem medium). 

Przewodniczący Rady Miejskiej – według naszej oceny – poprzez swe zakazy i nakazy, naruszył także art. 61.1 i 2 Konstytucji RP, gdyż ograniczył obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o działalności osób pełniących funkcje publiczne (w tym przypadku radnych), a także ograniczył możliwość dostępu do informacji na temat posiedzenia kolegialnego ciała, pochodzącego z wyborów. Dlatego też prosimy Rzecznika Praw Obywatelskich o ustosunkowanie się do naszego pisma i podjęcie stosownych do opisanej sytuacji działań. Stowarzyszenie

Oburzeni -   Oddział Tarnów   -  Dr Marek Ciesielczyk, Wiceprzewodniczący
tel. 601 255 849      dr.ciesielczyk@gmail.com
---------------------------------------------------------